Berichten

NVM bezorgd over fors hogere kosten nieuwbouwwoning

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) is bezorgd over mogelijke extra kosten voor een nieuwbouwwoning als gevolg van de nieuwe Bouwkwaliteitswet. Deze regelt dat niet de gemeente, maar bouwbedrijven zelf de kwaliteit van de woning gaan inspecteren. De koper draait op voor deze kosten, die kunnen oplopen tot duizenden euro’s. De bedoeling is dat gemeenten dit compenseren met lagere bouwleges doordat het toezicht komt te vervallen, maar wettelijke garanties zijn er niet daarvoor. Die zijn nodig, want uit de eerste ervaringen blijkt dat gemeenten de bouwleges maar amper laten zakken.

De NVM is in principe voorstander van betere kwaliteitsregels, zodat kopers van een nieuwbouwwoning beschermd zijn tegen bijvoorbeeld constructiefouten. In het verleden bleek het gemeentelijk bouwtoezicht niet altijd te functioneren. “Het is een goede zaak dat bouwbedrijven deze verantwoordelijkheid krijgen. Maar we vragen ons af of alles in de nieuwe wet goed is geregeld. Het mag niet zo zijn dat consumenten straks fors meer betalen omdat gemeenten de leges niet verlagen, terwijl ze hun toezichthoudende taken niet meer uitvoeren”, aldus NVM-voorzitter Ger Jaarsma.

Tweede Kamer

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Wonen) wil de wet komende donderdag door de Tweede Kamer loodsen. Eerder hamerden bijna alle fracties in de Tweede Kamer erop dat de leges voor een bouwvergunning omlaag moesten. Maar uit diverse pilots die zijn gehouden, komt naar voren dat gemeenten de leges amper bijstellen. Uit onderzoek in de gemeente Voorst blijkt dat de leges voor een gemiddelde woning van € 4.000,- naar € 3.500,- zijn gedaald, terwijl de private kwaliteitscontrole kopers duizenden euro’s extra kost.

Huizenkopers

Als gemeenten de leges niet aanpassen, betekent dit een lastenverzwaring voor huizenkopers van € 85 miljoen per jaar volgens berekeningen van het EIB. Jaarsma: “Dit is onaanvaardbaar, het zet een rem op de doorstroming in de woningmarkt. De kosten gaan omhoog, en kopers moeten maar afwachten of bouwbedrijven daadwerkelijk zullen zorgen voor meer kwaliteit. Daar heb ik zo mijn twijfels bij, gezien alle ervaringen met nieuwbouwwoningen en de proef in Den Haag.”

De NVM hoopt dat het kabinet de gevolgen van de wet nog eens goed bekijkt. “Het zou een tweetrapsraket moeten zijn, waarbij de kosten voor de consument gelijk blijven – of zelfs verminderen – en de kwaliteit van het product via het toezicht verbetert. We zijn bang dat het systeem nu eerder andersom gaat werken”, aldus Jaarsma.

Bron: NVM

VEH: private kwaliteitsborging, doe het niet!

De oproep die Vereniging Eigen Huis vandaag aan de Tweede Kamer doet over het wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging in de bouw’ is hartgrondig en kort: doe het niet!

Het doordrukken van het nieuwe stelsel leidt naar de stellige verwachting van Vereniging Eigen Huis tot grote nadelen voor de bouwconsument. Die gaat meer betalen voor zijn nieuwbouwhuis terwijl de kwaliteit minder geborgd wordt. Ervaringen, opgedaan met pilotprojecten, zijn dermate desastreus, dat niet alleen de bouwkwaliteit, maar ook de wetgevingskwaliteit in het geding is.

Laat de wal het schip niet keren

Verantwoorde invoering van zo’n grote stelselwijziging is volgens Vereniging Eigen Huis alleen denkbaar als eerst uit goed verlopen experimenten blijkt dat van alle fouten en onvolkomenheden daadwerkelijk is geleerd. Eerder is in de Kamer al gesuggereerd dat “de wal het schip maar moet keren”. Directeur belangenbehartiging Rob Mulder: “Dat is toch ongehoord! In de praktijk springen alle seinen op rood. Wij kunnen het ons eigenlijk niet voorstellen dat de Tweede Kamer werkelijk van mening is dat het verantwoord en zorgvuldig zou zijn om de stelselwijziging maar gewoon over Nederland uit te rollen ten koste van de bouwconsument en zijn woning.”

Knip het wetsvoorstel in tweeën

Vereniging Eigen Huis heeft op 18 januari al gepleit voor een knip in het wetsvoorstel. Het toezichtsysteem met private kwaliteitsborgers zou moeten worden uitgesteld totdat het aantoonbaar werkt. Het wetsvoorstel regelt echter ook dat aannemers veel makkelijker door consumenten aansprakelijk worden gesteld voor de fouten die ze maken. Bovendien wordt de toetsing aan de bouwregels uitgebreid naar wat er daadwerkelijk gebouwd is. Deze onderdelen verdienen snelle invoering, omdat daarmee de positie van de consument direct verbetert.

Bron: VEH

Gering woningaanbod en ontwikkeling hypotheekrente vormen bedreiging voor grote dynamiek op koopwoningmarkt

Het jaar 2016 kan de boeken in als het beste jaar voor de koopwoningmarkt sinds het uitbreken van de woningmarktcrisis in 2008. Met bijna 215.000 transacties en een koopprijsstijging van 6% op jaarbasis zijn we voor de markt van bestaande koopwoningen weer terug op het niveau van 2007. Dit blijkt uit de ‘Monitor Koopwoningmarkt Q4-2016’.

Download:

Aantal transacties bestaande koopwoningen in 2016 ruim door de 200.000-grens

Het aantal door het Kadaster geregistreerde transacties van woningen (circa 60.900) in het vierde kwartaal van 2016 betekent een flinke stijging ten opzichte van het vierde kwartaal van 2015. Daarmee komt het totaal aantal transacties van woningen in 2016 uit op bijna 215.000 transacties; een totaal dat ruim boven het niveau van 2006 ligt. Op een aantal ‘krappe’ regionale woningmarkten blijken de grenzen van mogelijke transacties op de markt van bestaande koopwoningen echter enigszins bereikt door een tekort aan te koop aangeboden woningen. Zo is in de gemeente Amsterdam het aantal transacties het afgelopen jaar zelfs licht gedaald.

Koopprijzen stijgen in 2016 ook in recordtempo

De mediane verkoopprijs van alle door NVM-makelaars verkochte woningen is fors opgelopen in het vierde kwartaal van 2016 (+3%) en komt over heel 2016 uit op bijna 9%. Een zelfde beeld is te zien bij de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) van alle transacties (gepubliceerd door het Kadaster en het CBS). De PBK is in het jaar 2016 met circa 6% gestegen, waarmee herinneringen aan de beginjaren van deze eeuw worden opgeroepen. Achter deze landelijk gemiddelden gaan wel behoorlijke regionale verschillen schuil. De verkoopprijzen stijgen namelijk sneller in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht en sneller in de grotere steden, dan in het ommeland.

Krapte op de koopwoningmarkt vormt bedreiging in nabije toekomst

Het was al langer duidelijk dat de koopwoningmarkt steeds minder ruim werd, maar eind 2016 is er zelfs weer sprake van een zeer krappe woningmarkt. Huizenkopers konden op de markt van bestaande koopwoningen gemiddeld slechts kiezen uit zes te koop staande woningen en op de nieuwbouwmarkt gemiddeld nog maar uit drie woningen. Het geringe aanbod van te koop staande woningen vormt niet alleen een bedreiging voor het aantal transacties in de komende kwartalen, maar leidt in het laatste kwartaal van 2016 ook mede tot een tempering van het vertrouwen in de koopwoningmarkt onder woonconsumenten. Er is weer sprake van een ‘verkopersmarkt’.

 

Bron: Faculteit Bouwkunde, TU Delft

Meer dan 400 suggesties voor verbetering van de boeterenteclausule

Deze zomer heeft de Stichting Good Governance Monitor in samenwerking met de Stichting New Financial Forum onderzocht hoe aanvaardbaar strikte toepassing van de boeterenteclausule wordt gevonden en welke verbeteringen men nodig vindt. De enquête werd door 664 consumenten, 47 financieel adviseurs, 13 beleggers en 10 geldverstrekkers volledig ingevuld en leverde meer dan 400 suggesties voor verbetering op.

Meest terugkerende suggestie was: afschaffen. Van de consumenten noemde 83 procent het onaanvaardbaar dat de boeterenteclausule strikt wordt toegepast. Verder vond 71 procent van de adviseurs dit en was 30 procent van de geldverstrekkers deze mening toegedaan. De volgende tien combinaties van suggesties voor verbetering werden het meest genoemd:

 

 1. Door toegenomen transparantie en gezonde concurrentie zouden niet alleen de werkelijke kosten mogen worden berekend (conform de Europese hypothekenrichtlijn, MCD) maar ook een plafond moet worden ingesteld ter hoogte van het Belgische systeem te weten drie maanden rente plus dossierkosten bij (gedeeltelijk) oversluiten.
 2. Het recht per jaar om boetevrij af te lossen moet cumulatief werken, resulterend in een recht op 100% boetevrije aflossing na 5 tot 10 jaar (afhankelijk van het afgesproken percentage).
 3. Voorwaarden bij rentemiddeling moeten worden verbeterd o.a. ook boetevrij bij verkoop huis
 4. De nieuwe condities moeten ook gelden voor alle bestaande contracten teneinde rechtsongelijkheid te voorkomen en zowel schuldreductie als koopkracht te bevorderen
 5. Boeterenteclausule moet in balans worden gebracht zodat het een tweezijdige regeling wordt met malus én bonus en beloning bij volmaken van periode of werkelijke opbrengsten en kosten delen.
 6. In sociaal/maatschappelijke zin is er een stelselwijziging nodig die mogelijkheden voor schuldreductie verruimt en het vertrouwen in de financiële sector vergroot.
 7. Lagere lasten maken meer capaciteit vrij om meer af te lossen of de koopkracht te vergroten.
 8. Er is meer transparantie en betere informatie nodig over de werkelijke kosten en hypotheekvoorwaarden en een beter toezicht hierop door AFM.
 9. Eerder aflossen moet fiscaal worden beloond.
 10. Het gevoel van faire behandeling bij consumenten zal worden vergroot door te kijken naar de historie van de klant in termen van totaal betaalde rente en wijzigingen. De eerste keer kan de bank bijvoorbeeld minder kosten rekenen. Ook is dringend gewenst om soepeler om te gaan met boetes en de persoonlijke omstandigheden hierin mee te nemen.

 

Op 6 september is in de Tweede Kamer een beknopt debat gepland over de invoering van de Europese hypohekenrichtlijn (MCD). Het was logistiek niet mogelijk om voorafgaand hieraan de beoogde dialoog met vertegenwoordigers van stakeholders te organiseren. Daarom is deze samenvatting van de enquête uitslag inmiddels verstuurd aan de politiek als mogelijke input voor het debat.

Bron: NewFinancialForum

Forse stijging huizenprijzen

Bestaande koopwoningen waren in november 3,8 procent duurder dan in november 2014. Deze toename op jaarbasis is de grootste in 7,5 jaar. Sinds juni 2013 is er sprake van een licht stijgende trend van de woningprijzen. Dit meldt het Kadaster.

Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen is in november 2015 ongeveer even hoog als in april 2004. In juni 2013 bereikten de prijzen van huizen een dal. Daarna is er sprake van een licht stijgende trend. Vergeleken met juni 2013 liggen de prijzen in november 6,8 procent hoger. Ten opzichte van augustus 2008, toen de woningprijzen een piek bereikten, is het prijsniveau 16,1 procent lager.

Bron: Kadaster

Rapport Wettelijke evaluatie Kadaster
Het rapport bevat het 5-jarig verslag van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van het Kadaster.

Download “Rapport Wettelijke evaluatie Kadaster” (pdf, 96 pagina’s)

 

Bron: Rijksoverheid

Huren 32% duurder dan kopen

De huurprijs van een huurwoning is flink gestegen. Ten opzichte van 2014 ging de huurprijs per maand gemiddeld € 35 omhoog. En dat terwijl in dezelfde periode de hypotheekrente alleen maar daalde. Het gat tussen kopen en huren is daarmee ongekend groot. Een huis huren kost nu gemiddeld € 1.124 per maand. Kopen slechts € 853. Een verschil van € 271.

Website Pararius.nl presenteert elk kwartaal de gemiddelde huurprijzen in Nederland. Hierbij maakt de site onderscheid tussen gemeubileerd, gestoffeerd en casco, ofwel: leeg opgeleverd.

Amsterdam = 2 x Tilburg

Een doorrekening van de Pararius-cijfers toont aan dat je voor een casco-huurappartement nu gemiddeld € 951 per maand betaalt. Het huren van een eengezinswoning kost € 1.124.

Per stad zijn er grote verschillen. Amsterdam is twee keer zo duur als Tilburg. Voor een gemiddeld appartement in de hoofdstad betaal je maar liefst € 1.508. Het Brabantse Tilburg is met € 708 meer dan de helft goedkoper.

Particulier -huren

Grote verschillen tussen kopen en huren

Voor een gemiddeld huurappartement betaal je op dit moment € 951. Zou je hetzelfde appartement kopen, dan betaal je voor je hypotheek € 648 netto per maand. Die netto last gaat per jaar wel iets omhoog, maar niet zo ver al de huurprijs. Andersom kun je met een netto maandlast van € 951 een huis van € 260.000 kopen.

Voor een eengezinswoning geldt dat het verschil tussen huren (€ 1.124) en kopen (853) € 271 bedraagt.  Voor € 1.124 per maand kun je een woning kopen van € 315.000.

Verschillen koop- en huurwoning

Wie overweegt een huis te kopen of te huren, kijkt uiteraard niet alleen naar de maandlasten. Het flexibel kunnen verhuizen naar een andere locatie is een andere belangrijke overweging. Daarin komt huren uiteraard altijd als winnaar uit de bus. Je kunt je echter afvragen wat een reële prijs is die je voor een dergelijke flexibiliteit zou moeten betalen.

Herstel woningmarkt sterker dan verwacht

“Het herstel van de woningmarkt overtreft onze verwachtingen. Zowel het aantal transacties als de prijzen zijn harder gestegen dan gedacht.” Dat schrijft Philip Bokeloh van het Economisch Bureau van ABN Amro. Een belangrijke reden voor het krachtige woningmarktherstel is de lage hypotheekrente, schrijft Bokeloh in de nieuwste Woningmarktmonitor. “Daarnaast zijn de prestaties van de economie nog positiever dan voorzien. De verbetering van de arbeidsmarkt en de hogere groei van het besteedbaar inkomen stralen gunstig af op de woningmarkt. Het vertrouwen is hoog. Potentiële kopers die woningaanschaf eerder nog uitstelden, komen alsnog in beweging.” SchenkingsvrijstellingHier komt volgens de bank nog bij dat de nadelige effecten van de verlaging van de schenkingsvrijstelling minder straf uitvallen dan gevreesd. “Door alle media-aandacht vorig jaar heeft de regeling meer bekendheid gekregen. Hoewel wij geen informatie hebben over het aantal schenkingen dit jaar, is onze indruk dat er vaker gebruik wordt gemaakt van de schenkingsregeling dan in het verleden, ook nu de tijdelijke verhoging van het maximale bedrag van de vrijstelling is beëindigd. Verder lijkt het dempende effect van de krappere inkomenstoets mee te vallen. Voor een definitieve conclusie is het echter nog te vroeg, want banken zullen de nieuwe Nibud-normen pas vanaf 1 juli volledig toepassen.” Bijstelling ramingenDit alles rechtvaardigt volgens Bokeloh een bijstelling van de ramingen. “Wij verhogen zowel de raming van het aantal transacties als die van de prijsontwikkeling. Het aantal transacties zal dit jaar met 10% toenemen in plaats van stabiliseren. De woningprijzen stijgen met 3%. Eerder gingen wij nog uit van een stijging van 1%. De aanpassing van de ramingen heeft ook consequenties voor de ramingen van 2016. Eerder gingen wij nog uit van een verkoopstijging van 10%. Omdat de stijging al grotendeels dit jaar plaatsvindt, houden wij nu rekening met een toename van slechts 5%. Onze raming voor de prijsontwikkeling in 2016 gaat omhoog van 2 naar 3%. – See more at: http://www.infinance.nl/artikel/home/13179/herstel-woningmarkt-sterker-dan-verwacht#sthash.xvpYpbD5.dpuf

Woningmarkt onvermoeibaar

1 op 11 bezichtigingen leidt tot koop
Er zijn weer flink wat huizen verkocht in de afgelopen maand. Met 168.000 bezichtigingen(exclusief open huis bezoekers) en 17.200 verkochte woningen is april een populaire maand geweest. Dit blijkt uit de woningmarktindicator van Makelaarsland.

Het eerste kwartaal liet al maand op maand verbetering zien op de woningmarkt en met de goede cijfers van de afgelopen maand wordt het vertrouwen steeds groter. Wel zijn de regionale verschillen nog steeds fors te noemen. De randstad en met name de grote steden doen het beduidend beter dan de rest van Nederland.

Aanbod slinkt
De sterke toename van het aantal bezichtigingen in de eerste maanden van dit jaar zal in het tweede kwartaal zondermeer leiden tot meer huizenverkopen dan in het eerste kwartaal van 2014. Uit onderzoek van Makelaarsland blijkt dat nu 1 op de 11 bezichtigingen zo’n 3 maanden later leidt tot een aankoop. De 586.000 aangevraagde bezichtigingen in het eerste kwartaal van 2015 zullen in het tweede kwartaal van 2015 naar verwachting resulteren in 53.000 woningverkopen. April heeft dus naar verwachting gepresteerd. Nieuw woningaanbod neemt overigens minder hard toe dan het aantal verkochte woningen. Het totaal aantal woningen wat in verkoop staat neemt daardoor langzaam af.

Bron: Makelaarsland

Handige website voor checken vergunningen

Handige website voor particulieren

Als je gaat bouwen, slopen, kappen, graven of lozen, kun je tachtig unieke juridische verplichtingen tegenkomen. En deze verplichtingen kunnen ook nog eens per gemeente, waterschap of provincie verschillen. Dit leidt tot meer dan 4.000 verplichtingen voor projecten in de buitenruimte! Het gevolg: een onoverzichtelijk geheel.

De verplichtingen voor je activiteit
Vergunningen.info is te vergelijken met 9292.nl voor reisinformatie. Het is een platform waarop alle informatie is verzameld en waar je je specifieke vraag invoert. Je vindt hier een helder overzicht (scrol naar de icoontjes op circa 2/3 naar onderen van webpagina) van de vergunningen, ontheffingen en verplichtingen van alle overheden. Dit is verwerkt in een vragenboom. Je voert je activiteit in en weet binnen vijf minuten wat je moet doen in het kader van jouw aanvraag en waar je op moeten letten.

Eenvoudige en complete informatie
Met relevante achtergrondinformatie, in eenvoudige taal, zonder juridische termen. Alle verplichtingen zijn opgenomen, ongeacht welke overheid ze heeft geregeld. Daarna word je direct doorverwezen naar het vergunningenloket. Zo hoef je niet meer eindeloos te zoeken op overheidswebsites of door juridische teksten te worstelen. Makkelijk, snel en betrouwbaar!

Hoe het werkt
Er zijn twee manieren waarop je snel bij de relevante in­for­ma­tie terecht komt:

 • Je kiest een categorie en bepaalt via onze vragenlijsten welke verplichtingen binnen die categorie op jouw situatie van toepassing zijn.
 • Je zoekt een vergunning of andere verplichting via onze zoekfunctie.

Bron: vergunningen.info

Tempo van herstel woningmarkt versnelt

Al vier kwartalen op rij stijgt de gemiddelde woningwaarde. Ten opzichte van een jaar geleden zijn de woningen in Nederland gemiddeld met 3,5% in waarde gestegen. Calcasa analyseerde dit kwartaal alle 12 duizend buurten en deelde de prijsontwikkeling in naar drie categorieën: (i) buurten met een prijsdaling, (ii) buurten met een prijsstijging tot 5%, en (iii) buurten met een prijsstijging van meer dan 5%.

Tempo herstel
Op basis van deze analyse concludeert Calcasa dat het tempo van herstel de afgelopen kwartalen versnelt; in 89,9% van alle buurten stijgt de gemiddelde woningwaarde.
De woningmarkt herstelt zich van de crisis van de afgelopen jaren met een landelijke prijsstijging van 3,5%.
Positieve uitschieters zijn de regio Haarlem met een prijsstijging van 9,3% en de regio GrootAmsterdam met een prijsstijging van 7,8%. Calcasa analyseert elk kwartaal de woningprijzen met de WOX woningprijsindex. Dit kwartaal is met de WOX voor alle 12 duizend buurten in Nederland een gedetailleerde analyse van de prijsontwikkelingen gemaakt.

Klik hier voor download kwartaalbericht (pdf, 24 pagina’s)

Bron: Calcasa

WOZ-waarde volgt waardeontwikkeling bestaande koopwoningen

Het CBS meldt dat de gemiddelde WOZ-waarde van woningen op 1 januari 2014 met ruim vijf procent is gedaald vergeleken met 2013. De gemiddelde woningwaarde bedraagt nu 211 duizend euro en ligt daarmee onder het niveau van 2007.

WOZ-waarde fors gedaald in 2013
De WOZ-waarde was in 2010 het hoogst, met gemiddeld 242 duizend euro per woning. Daarna begon de WOZ-waarde te dalen; in 2013 was met 5,4 procent de daling het grootst. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen ligt nu net onder het niveau van 2007.

Grote regionale verschillen
In de provincie Utrecht is de gemiddelde WOZ-waarde met 249 duizend euro het hoogst, gevolgd door Noord-Holland en Noord-Brabant met respectievelijk 235 duizend euro en 232 duizend euro. De provincie Groningen kent de laagste gemiddelde woningwaarde (159 duizend euro). De daling van de WOZ-waarde was het sterkst in Friesland met 6,6 procent en in Zeeland het minst met 1,1 procent.

WOZ-waarde volgt de huizenprijs
De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkelingvan bestaande koopwoningen met ongeveer een jaar vertraging. Deze vertraging komt doordat woningen die op 1 januari van een jaar aanwezig zijn in de woningvoorraad, worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar. De huizenprijzen waren in 2008 het hoogst, daarna is de daling ingezet. De WOZ-waarde nam in 2009 nog toe en daalde vanaf 2010. De prijzen van bestaande koopwoningen daalden het sterkst in 2012, gevolgd door de grootste daling van de WOZ-waarde een jaar later.

Bron: CBS