Berichten

Voorgestelde veranderingen voor hypotheken

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken?

Let op!

Onderstaande informatie is gebaseerd op de gepubliceerde stukken per 14 november 2012. Het verdere wetgevingsproces dat de voorstellen uit het regeerakkoord nader moet vormgeven is nog niet afgerond. Wanneer de Eerste Kamer instemt met de voorgelegde plannen is duidelijk hoe de voorstellen verder zullen worden vormgegeven.

Wat verandert er per 1 januari 2013 voor een hypotheek die is ingegaan vóór 1 januari 2013?
Voor deze hypotheek verandert niets. De aftrekbaarheid van hypotheekrente voor deze hypotheken is ongewijzigd. Het percentage waartegen de hypotheekrente aftrekbaar is daalt wel vanaf 1 januari 2014. Dit geldt voor alle hypotheken. Zie het antwoord op vraag 8.

 Een hypotheek gaat in vanaf 1 januari 2013. Is de hypotheekrente aftrekbaar?
Vanaf 1 januari 2013 is de hypotheekrente alleen nog aftrekbaar als het annuïteiten of lineaire hypotheek is. De looptijd mag maximaal dertig jaar zijn.

Een bestaande woning is gekocht in 2012. De hypotheek gaat in na 1 januari 2013. Is de rente aftrekbaar?
De rente is aftrekbaar als de onherroepelijke schriftelijke koopovereenkomst is getekend op uiterlijk 31 december 2012. De gebruikelijke ontbindingsvoorwaarden kunnen daarbij aangehouden worden (bijvoorbeeld bedenktermijn van drie dagen of voorbehoud van financiering). De hypotheek moet ingaan vóór 1 januari 2014.

Een nieuwbouw woning is gekocht in 2012. De hypotheek gaat in na 1 januari 2013. Is de rente aftrekbaar?
De rente is aftrekbaar als de koop-aanneemovereenkomst is gesloten op uiterlijk 31 december 2012. De ontbindende voorwaarden hoeven niet te zijn verstreken (bedenktermijn van drie dagen, voorbehoud van financiering). Opschortende voorwaarden (bijvoorbeeld minimaal percentage verkochte woningen voordat een project doorgaat of verstrekking van bouwvergunning) hoeven niet te zijn verstreken. De hypotheek moet ingaan vóór 1 januari 2014.

De rente van een hypotheek is aftrekbaar. Blijft deze rente aftrekbaar bij verhuizing?
Ja. De rente op deze bestaande hypotheek blijft aftrekbaar. De aflossingsvorm van de bestaande hypotheek hoeft niet gewijzigd te worden. Bij een verhoging vanaf 1 januari 2013 is de rente van het extra hypotheekbedrag alleen aftrekbaar als dit extra leningdeel een annuïteiten of lineaire hypotheek is. De maximale looptijd is dertig jaar.

De rente van een hypotheek die bestaat op 31 december 2012 is aftrekbaar. Blijft deze rente aftrekbaar bij oversluiten vanaf 1 januari 2013?
Ja. Deze bestaande hypotheek blijft aftrekbaar. De aflossingsvorm van de bestaande hypotheek hoeft niet gewijzigd te worden.

Gelden er afwijkende regels voor Nationale Hypotheek Garantie?
Nee. Bovenstaande antwoorden gelden ook voor Nationale Hypotheek Garantie.

Wat verandert er per 1 januari 2014 voor het percentage waartegen rente kan worden afgetrokken?
Het percentage waartegen de rente in aftrek kan worden gebracht wijzigt. Met ingang van 1 januari 2014 daalt dit aftrekpercentage ieder jaar met een half procent. De hoogte van het percentage belastingvoordeel hangt af van de hoogte van het inkomen. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger het percentage. Dit geldt voor alle hypotheken.

De verkoopprijs van de oude woning is lager dan de hypotheek. Er is een restschuld. Is de rente over deze restschuld aftrekbaar?
De rente over de restschuld is vanaf 2014 maximaal 5 jaar aftrekbaar. Dit geldt voor restschulden die zijn ontstaan in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017. Aflossen van de restschuld is geen voorwaarde om de rente af te trekken. Na 5 jaar is de rente niet meer aftrekbaar. Voor het financieren van restschulden gelden de bestaande acceptatienormen.

Is een hypotheek voor een verbouwing aftrekbaar vanaf 1 januari 2013?
Ja. De rente over het extra te lenen bedrag is aftrekbaar. Dit extra bedrag dient een annuïteiten of lineaire hypotheek te zijn. De looptijd is maximaal dertig jaar.

Hoe hoog mag een nieuwe hypotheek zijn in vergelijking met de waarde van de woning?
In 2012 is de maximale financiering 106% van de waarde van de woning. De kosten koper kunnen tot 2012 dus volledig worden meegefinancierd. Voor hypotheken die na 2012 ingaan is dit lager. De maximale verstrekking wordt vanaf 2013 ieder jaar 1% lager tot aan 2018. In 2013 is de maximale financiering dus maximaal 105% van de waarde van de woning. Vanaf 1 januari 2018 is de maximale financiering 100% van de waarde van de woning. De kosten koper moeten dan volledig uit eigen middelen worden betaald.

Er is een nieuwe woning gekocht maar de oude woning is nog niet verkocht. Hoe lang is de hypotheekrente
op de oude woning aftrekbaar?

De hypotheekrente van de oude woning is aftrekbaar in het kalenderjaar dat de woning te koop is gezet plus de drie volgende kalenderjaren. Vanaf 2013 is deze termijn gelijk aan het lopende kalenderjaar plus twee jaar.

Wat gebeurt er met de overdrachtsbelasting?
Het percentage overdrachtsbelasting is blijvend verlaagd tot 2%.

Rente restschuld maximaal 5 jaar aftrekbaar/Verlaging maximaal percentage aftrek hypotheekrente

De problemen met restschulden worden gericht aangepakt. De rente betaald op restschulden kan tijdelijk (maximaal 5 jaar) en onder voorwaarden blijven worden afgetrokken.

De gunstige leningsfaciliteit voor starters van de Stichting Volkshuisvesting Nederland zal worden uitgebreid.

Verlaging maximaal aftrekpercentage hypotheekrente
Het maximale aftrekpercentage voor hypotheekrente wordt vanaf 2014 in jaarlijkse stappen van een half procentpunt verlaagd van het tarief in de vierde naar de derde schijf.

Gekoppelde verlaging toptarief/schijflengte (50-50)
De opbrengst van de beperking van het aftrektarief voor hypotheekrente wordt voor 50% teruggesluisd in verlaging van het toptarief en voor 50% via een verlenging van de 3e belastingschijf.

Bron: Rijksoverheid

Citaat uit regeerakkoord:

X. Woningmarkt
De woningmarkt zit op slot. Dat is slecht voor onze economie en buitengewoon belemmerend voor mensen die willen kopen, huren of verhuizen. Door annuïtair aflossen als voorwaarde te stellen voor belastingaftrek bij nieuwe hypotheken en de overdrachtsbelasting structureel te verlagen zijn de eerste belangrijke stappen gezet om de woningmarkt weer in beweging te krijgen. Als sluitstuk scheppen wij een helder en houdbaar kader voor de koop- en de huurmarkt. Zo maken we een einde aan de heersende onzekerheid en brengen we een eerlijke en goedlopende woningmarkt binnen bereik.
Vanwege het grote belang en de grote complexiteit van de hervormingen wordt op het departement van BZK een nieuwe minister voor Wonen en Rijksdienst belast met het woondossier.
• De hypotheekrenteaftrek blijft bestaan om de aanschaf van een eigen woning te stimuleren en wordt als volgt aangepast. Voor bestaande en nieuwe hypothecaire leningen wordt vanaf 2014 het maximale aftrektarief (vierde schijf), in stappen van een half procent per jaar, teruggebracht naar het tarief van de derde schijf. De opbrengst sluizen we jaarlijks budgettair neutraal terug naar de groep die door de maatregel geraakt wordt. Voor de helft door verlaging van het hoogste tarief in de inkomstenbelasting en voor de helft door verlenging van de derde belastingschijf in de inkomstenbelasting. De problemen met restschulden worden gericht aangepakt. De rente betaald op restschulden kan tijdelijk (maximaal 5 jaar) en onder voorwaarden blijven worden afgetrokken. De gunstige leningsfaciliteit voor starters van de Stichting Volkshuisvesting Nederland zal worden uitgebreid.

Weekers oneens met kritiek fiscalisten

De Telegraaf schrijft dat Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën het oneens is met kritiek van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) op zijn plannen voor de hypotheekrenteaftrek.

De NOB had het wetsvoorstel als te complex en in de praktijk niet uitvoerbaar bestempeld. „Het is niet onuitvoerbaar, want dan had ik dit wetsvoorstel niet ingediend”, zei Weekers vrijdag.

Hij beaamt wel dat de regeling „niet enorm eenvoudig” is voor mensen die te maken hebben met zowel een oude als een nieuwe hypotheek, maar daarover kunnen de Nederlandse fiscalisten prima adviseren. „De aankoop van een huis doe je niet tussen de soep en de aardappels.” Voor starters op de woningmarkt is het juist „uitermate simpel”, aldus de VVD-staatssecretaris.

Bestaande hypotheken
Weekers voelt er niets voor om bestaande hypotheken ook aan te pakken, om de ongelijkheid tussen bestaande en nieuwe hypotheken op te heffen.

„Als je mensen met een bestaande hypotheek nu verplicht af te lossen, leidt dat tot problemen. Mensen hebben zich meerjarig financieel vastgelegd en dat past in hun huishoudboekje. Als je daaraan gaat knabbelen, komen mensen in de problemen.”

Bron: De Telegraaf

Kamer stemt in met fiscale maatregelen begrotingsakkoord

De Tweede Kamer heeft eind vorige week ingestemd met de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 van de gelegenheidscoalitie van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie.

Het algemene btw-tarief gaat per 1 oktober 2012 met 2 procentpunt omhoog naar 21 procent, met de overgangsregeling komt voor nieuwbouwwoningen die zijn gekocht vóór 28 april 2012 met een opleveringsdatum nà 30 september 2012.  Daarnaast blijft de overdrachtsbelasting structureel op het niveau van 2 procent. Ook bevat het wetsvoorstel een vergroeningspakket, een aanpassing van de aftrek van deelnemingsrente, een wijziging van de alcohol- en tabaksaccijns en een verlaging van het btw-tarief voor kunsten naar 6 procent.
Andere fiscale maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013, zoals de verdubbeling van de bankenbelasting en de aanscherping van het Witteveenkader, zijn in andere wetsvoorstellen opgenomen. De Tweede Kamer is ook hiermee inmiddels akkoord. De fiscale maatregelen in het kader van de hervorming van de woningmarkt en het afschaffen van de onbelaste kilometervergoeding voor woon-werkverkeer, worden uitgewerkt in het pakket Belastingplan 2013, dat op Prinsjesdag wordt ingediend.

Bron: Rijksoverheid, 25-06-2012

PvdA wil ook aftrek van bestaande hypotheken beperken

De PvdA heeft in het nieuwe verkiezingsprogramma het plan om de hypotheekrenteaftrek voor bestaande en nieuwe hypotheken te beperken, gehandhaafd.

In haar verkiezingsprogramma draait de PvdA een aantal maatregelen uit het begrotingsakkoord terug, zoals de verhoging van de btw en het schrappen van de onbelaste reiskostenvergoeding. De PvdA wil de AOW-leeftijd op een andere manier tot 67 jaar verhogen dan werkgevers en vakbeweging in het pensioenakkoord hadden afgesproken. In de PvdA-plannen gaat de leeftijdsgrens in 2017, 2020 en 2022 steeds met een half jaar omhoog om uiteindelijk in 2025 op 67 jaar uit te komen.
Voor de hypotheekrenteaftrek kiest de PvdA voor de variant waarbij het aftrekbare percentage voor de inkomstenbelasting in 30 jaar beperkt wordt van maximaal 52 procent tot maximaal 30 procent. Dit moet gelden voor alle hypotheken, dus ook lopende contracten. De overdrachtsbelasting wordt geheel afgeschaft en er komen speciale regelingen voor starters.

Bron: ANP, 08-06-2012

Hypotheekplannen uitgesteld tot na verkiezingen

De Tweede Kamer behandelt pas na de verkiezingen in september het plan om de hypotheekrenteaftrek te beperken, zoals was opgenomen in het vijfpartijenakkoord. Dat zei staatssecretaris Frans Weekers gisteren in het Radio 1 Journaal.

Weekers vindt dat hij te weinig tijd heeft om de plannen uit te werken. De bedoeling is dat vanaf volgend jaar alleen annuïteitenhypotheken nog voor aftrek in aanmerking komen. De afspraken in het akkoord hebben enkel betrekking op nieuwe hypotheken. Ook de belasting op woon-werkverkeer, zoals voorgesteld in het akkoord tussen CDA, VVD, GroenLinks, D66 en CU, wordt behandeld na de verkiezingen. Ook hier is volgens Weekers uitstel nodig omdat de plannen nog verdere technische uitwerking behoeven.

Bron: Radio1.nl, 05-06-2012

Akkoord 2012 belastingen

Het meest omvangrijke onderdeel van het Lenteakkoord is een palet aan belastingverhogingen, die soms via andere lastenverlichtingen weer worden gecompenseerd:

 • Het hoge btw-tarief gaat vanaf oktober al van 19 naar 21 procent. De BTW verhoging wordt voor 1,5 miljard euro teruggegeven aan de burger via de inkomsten- en loonbelasting.
 • De tarieven van de eerste en tweede schijf worden met 0,4 procentpunt verlaagd, naar 1,55 procent respectievelijk 10,4 procent. Het maximum van de arbeidskorting stijgt met 70 euro.
 • De rest van de opbrengst van de BTW-verhoging wordt vanaf 2014 op vergelijkbare wijze teruggegeven aan de burger. Dit geldt ook voor de opbrengst van lastenverhogingen aardgasheffing, leidingwaterbelasting, kolenbelasting, rode diesel en eurovignet.
 • Volgend jaar moeten werkgevers tijdelijk 16 procent extra belasting betalen over lonen die dit jaar meer dan 150.000 euro bedragen.
  Vertrekbonussen van 531.000 euro of meer worden belast tegen 75 procent.
 • Er komt geen gebruikelijke inflatiecorrectie voor de belastingschijven.
  De al ingevoerde btw-verhoging van 6 naar 19 procent op theaterbezoek wordt vanaf juli teruggedraaid. Zodra de maatregel officieel bekend is gemaakt, kunnen mensen voor het lage tarief al kaartjes voor 1 juli of later aanschaffen.
 • De accijnzen op sigaretten gaan met 35 cent per pakje omhoog. Shag wordt 60 procent per pakje duurder.
  De accijnzen op bier gaan met 10 procent omhoog. Die op wijn en tussenproducten met 15 procent. Sterke drank wordt 6 procent meer belast.
 • De beloofde lastenverlichting van 430 miljoen euro aan het bedrijfsleven wordt niet uitgekeerd.
 • De bankenbelasting wordt verdubbeld.
 • Woon-werkverkeer wordt belast, door het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding. Het vergoeden van zakelijke reizen blijft onbelast.
 • Akkoord 2012 zorg

  In de zorg heeft het Lente-akkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie de volgende gevolgen:

 • De rollator verdwijnt uit het basispakket.
 • Voor gehoortoestellen moet een eigen bijdrage van 25 procent worden betaald. Er wordt duidelijk omschreven wanneer mensen er aanspraak op kunnen maken.
 • Patiënten moeten een eigen bijdrage van 7,50 euro per ligdag gaan betalen voor het verblijf in instellingen voor specialistische medische zorg. Dat geldt als compensatie voor de voeding- en verblijfskosten.
 • Het eigen risico wordt verhoogd naar 350 euro, er vindt wel compensatie plaats via de zorgtoeslag voor de lage inkomens.
 • Er komt een onderzoek naar de norminkomens voor medisch specialisten. Met als inzet om deze te verlagen.
 • Het vermogen gaat een grotere rol spelen bij de hoogte van de eigen bijdrage in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De vermogensinkomensbijtelling gaat omhoog van 8 naar 12 procent.
 • Mensen in de AWBZ die relatief weinig zorg nodig hebben zullen minder snel in een instelling geplaatst worden en sneller thuis zorg krijgen.
 • Er moet een bestuurlijk akkoord komen met de partijen in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) om een forse besparing te realiseren.
 • De groeiruimte van de ABWZ wordt verlaagd en afhankelijk van de demografische ontwikkelingen.
 • De maximumtarieven die kaakchirurgen kunnen declareren worden bijgesteld.
 • De vergoeding van de vervoerskosten voor instellingen gaat omlaag. De tarieven voor het vervoer van en naar instellingen voor dagbesteding en behandeling in groepsverband worden op gelijke hoogte gebracht.
 • De voorgenomen bezuinigingen op het persoonsgebonden budget (pgb) worden verzacht.
 • De maatregel uit het regeer- en gedoogakkoord om een eigen bijdrage in de GGZ in te voeren wordt gedeeltelijk teruggedraaid.
 • Er is vanaf 2013 honderd miljoen per jaar beschikbaar voor preventie en palliatieve zorg.
 • Akkoord 2012 sociale zekerheid

  In het Lenteakkoord ontkomt de sociale zekerheid niet aan ingrepen.

 • De aow-leeftijd gaat vanaf 2013 jaarlijks omhoog. In 2013, 2014, en 2015 met een maand. Daarna drie jaar met 2 maanden. In 2019 stijgt de pensioenleeftijd in één klap met drie maanden. Dan ligt de aow-leeftijd dus op 66 jaar Daarna gaat de pensioenleeftijd ieder jaar met vier maanden omhoog, zodat in 2023 mensen pas vanaf hun 67e met pensioen kunnen. Vanaf 2023 wordt de datum gekoppeld aan de levensverwachting, in stappen van drie maanden per jaar.
 • Als overgangsregeling kunnen mensen tot 2015 gebruik maken van een voorschotregeling. Daarmee kan vanaf de 65e aow worden aangevraagd, op voorwaarde dat die uitkering geleidelijk, maar op korte termijn worden terugbetaald.
 • De doorwerkbonus wordt afgeschaft.
  Het ontslagrecht en de ww worden aangepakt. De duur en hoogte van de ww blijft ongewijzigd.
 • De werkgever draait op voor het eerste half jaar aan ww-uitkering. Het UWV keert de ww uit en verhaalt de kosten op de werkgever.
 • Voor contracten voor onbepaalde tijd komt één nieuwe wettelijk vastgelegde ontslagprocedure, in een civielrechtelijk repressief stelsel. Werknemers kunnen na een huurprocedure in hun bedrijf bezwaar maken bij de rechter als ze het met hun ontslag niet eens zijn. De procedure moet hierdoor verkort worden en werknemers moeten zo beschermd blijven tegen onredelijk ontslag.
 • De ontslagvergoedingen worden gemaximeerd en omgezet in een persoonlijk budget dat gebruikt kan worden voor scholing en werk-naar-werk trajecten.
 • Vanaf 2014 geldt de norm van een kwart maandsalaris per gewerkt jaar als ontslagvergoeding, tot een maximum van een half jaarsalaris.
 • In 2013 wordt de ww-premie voor werkgevers tijdelijk verhoogd.
 • De geplande eigen bijdrage voor de kinderopvang van 15 euro per maand en per huishouden is van tafel. Daarvoor in de plaats komt een proportionele aanpassing van de eigen bijdrage via de eerste kindtabel.
  Gezinnen met een verzamelinkomen van 125.000 ontvangen geen kinderopvangtoeslag meer.
 • Akkoord 2012 woningmarkt

  De vijf partijen van het Lenteakkoord hebben de volgende afspraken gemaakt voor de woningmarkt:

 • Vanaf 1 januari 2013 is voor nieuwe hypotheken de betaalde rente alleen aftrekbaar als het echt om een lening gaat die gedurende de looptijd volledig en ten minste annuïtair wordt afbetaald.
 • Voor bestaande gevallen blijven de bestaande regels gelden. Voor iedereen blijft de aflosperiode met renteaftrek 30 jaar.
 • Nieuwe hypotheken mogen op termijn niet meer bedragen dan de waarde van het huis.
 • Voor starters komt er een overgangsregeling, waardoor zij nog tijdelijk een hogere hypotheek kunnen aangaan.
 • Voor mensen die waardevermeerderende investeringen doen via een hogere hypotheek wordt een uitzondering gemaakt. Dat geldt ook voor energiebesparende voorzieningen.
 • Huren voor mensen met een inkomen van 33.000 tot 43.000 euro per jaar mogen volgend jaar een huurstijging voor hun kiezen krijgen van inflatie + een procent.
 • Vanaf 2013 komt er een verhuurdersbelasting. De regeling moet nog worden uitgewerkt.