Berichten

Op goede voet scheiden kan online

De Raad voor Rechtsbijstand heeft recent het online conflictoplossingsplatform ‘Rechtwijzer uit elkaar’ gelanceerd. Rechtwijzer is ontwikkeld om de ingrijpende gebeurtenis van een scheiding voor kinderen en ouders zo goed mogelijk te laten verlopen. De aanpak is gebaseerd op onderzoek naar de beste manieren om het scheidingsproces te doorlopen. Het platform ondersteunt het proces van een scheiding door alle belangrijke kwesties te structureren en voorlopige keuzes aan te bieden.

In het platform krijgen partners voorbeeldafspraken en kunnen ze samen, ieder op hun eigen moment, werken aan hun ouderschapsplan. Hierin staan afspraken over alle zaken die met de kinderen te maken hebben. Stap voor stap kiezen partners samen voor de beste oplossingen. Dat brengt rust, focus en overzicht en leidt tot eerlijke, houdbare resultaten.

Hoe werkt Rechtwijzer?
Rechtwijzer leidt tot een juridisch geldige echtscheiding met bijbehorende afspraken over bijvoorbeeld verdeling van bezittingen, alimentatie en omgangsregelingen. Het platform leidt koppels die uit elkaar gaan op een nieuwe manier door het scheidingsproces heen en laat hen online zelf een gezamenlijk scheidingsplan opstellen. Partners loggen vanaf hun eigen computer in op het platform, beschrijven hun situatie en doen voorstellen voor afspraken. Het is pas mogelijk om door te gaan naar de volgende stap als beide partners het eens zijn. Als de partners er op een punt samen niet uitkomen is er de mogelijkheid om daarvoor een advocaat-mediator of beslisser in te zetten. Daarnaast kan men bij vragen op elk moment de hulp van het contactcentrum inschakelen. Uiteindelijk, als beide partijen zich kunnen vinden in het plan,  bekijkt een advocaat of de afspraken uitvoerbaar en eerlijk zijn en wordt het ingediend bij de rechtbank.

Kosten
Een basis scheidingsplan kost bij Rechtwijzer € 390. Voor de inzet van aanvullende juridische adviseurs zijn vaste tarieven bepaald en afhankelijk van de persoonlijke financiële situatie vergoedt de Raad voor Rechtsbijstand een deel van deze kosten.

Klik hier voor ‘Start met uw scheidingsplan

Bron: Raad voor Rechtsbijstand

Kabinet maakt scheiden zonder rechter mogelijk

Echtparen die het onderling eens zijn en geen minderjarige kinderen hebben, kunnen straks via de ambtenaar van de burgerlijke stand scheiden. Deze procedure is eenvoudig, goedkoop en overzichtelijk. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De maatregel vloeit voort uit het regeerakkoord.

Bij de huidige echtscheidingsprocedure is tussenkomst van de rechter verplicht, evenals de bijstand van een advocaat. Dat is bij de nieuwe regeling niet meer het geval. Uiteraard staat het echtgenoten vrij om voor de scheiding via de ambtenaar van de burgerlijke stand juridisch advies in te winnen bij een advocaat, notaris of mediator. Ook blijft de gang naar de rechter mogelijk, maar verplicht is het niet. Alleen blijft de  echtscheidingsprocedure voor echtgenoten met minderjarige kinderen ongewijzigd. Zij zijn verplicht om een ouderschapsplan te maken dat door de rechter wordt getoetst.

Echtparen die willen scheiden zullen daarvoor straks een verzoek kunnen indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.  De echtscheiding kan niet eerder dan veertien dagen nadat het verzoek is ingediend, worden uitgesproken. De ambtenaar van de burgerlijke stand moet namelijk eerst nagaan of de echtgenoten voldoen aan de voorwaarden, daarna kunnen zij een afspraak maken om in persoon naar het gemeentehuis te komen. Dit is nodig om de identiteit van de echtgenoten vast te stellen en te vernemen dat zij allebei willen scheiden. De ambtenaar kan dan de echtscheiding uitspreken en een akte opmaken die wordt ingeschreven in een register.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: Rijksoverheid

Geen oplossing voor echtscheidingshypotheken

Antwoorden van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en staatssecretaris Weekers (Fin) op de vragen van de Kamerleden Knops en Omtzigt (CDA) over de problemen als gevolg van de huidige regelgeving met betrekking tot hypotheekrenteaftrek die kunnen optreden voor mensen met een eigen woning die in scheiding liggen.

Nieuwe leningen – dus ook de leningen als gevolg van het financieren van de waarde van het deel van de eigen woning van de ex-partner – vallen onder het nieuwe recht en daarom moet – als voorwaarde voor renteaftrek – op die leningen wel worden afgelost.

Blok gaat in zijn reactie dan ook geheel voorbij aan het probleem van stijgende maandlasten bij ‘herfinanciering’.

(vraag 6) Bent u bekend met het feit dat banken een echtscheiding vaak aangrijpen om nieuwe voorwaarden te stellen aan bestaande hypotheekschulden? Zo ja, wat bent u van plan om daaraan te doen?
Bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek waarvan bij echtscheiding (veelal) sprake is, wordt door de adviseur en/of hypotheekverstrekker samen met de klant naar de gehele financiële positie van de klant gekeken. Er wordt gekeken of de klant de financiële lasten van het huis alleen kan dragen. Gekeken wordt, mede op basis van wettelijke regels, naar het inkomen (waaronder alimentatie), overige financiële verplichtingen, toekomstige inkomensstijgingen, vermogen en de waarde van het onderpand. Daarnaast wordt rekening gehouden met fiscale consequenties, de betaalbaarheid van de hypotheek bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, pensionering en of de overlijdensrisicoverzekering. Op grond hiervan wordt een individueel aanbod gedaan aan de klant. Dit kan ertoe leiden dat er voor de achterblijvende persoon in het huis andere hypotheekvoorwaarden gaan gelden dan eerder het geval was. Dat is ook logisch, omdat er voorheen sprake was van twee schuldenaren en dat er na de echtscheiding nog maar één is. Er is sprake van een gewijzigde situatie waarbij de financiële positie van de in het huis achterblijvende persoon opnieuw bekeken wordt. Zo wordt voorkomen dat mensen te hoge schulden aangaan die ze niet kunnen dragen.

Bron: Rijksoverheid