Berichten

Tijdelijk verruimde schenkvrijstelling succesvol

Tijdelijk verruimde schenkvrijstelling succesvol

Staatssecretaris Wiebes van Financiën antwoordt op Kamervragen naar aanleiding van een eerdere brief over fiscale moties. Ook wordt ingegaan op de tijdelijk verhoogde schenkvrijstelling.

Gebruik tijdelijke verruimde vrijstelling

Verder vragen de leden van de fractie van het CDA of ik een inschatting kan maken hoeveel gebruik is gemaakt van de tijdelijke verruimde vrijstelling van schenkbelasting. Tijdens het AO koopsector van 11 juni jongstleden vroegen de leden van de fractie van de PvdA daar ook naar. Zij vroegen voor welk totaalbedrag belastingvrij is geschonken, wat de gemiddelde schenkingsbedragen zijn en waar de schenkingen aan zijn besteed. De Minister voor Wonen en Rijksdienst heeft daarop toegezegd bij de Belastingdienst na te gaan of dergelijke gegevens bekend zijn. Tot nu toe heeft de Belastingdienst circa 50.000 aangiften ontvangen die betrekking hebben op de tijdelijk verruimde vrijstelling. Informatie over de omvang van de geschonken bedragen zal beschikbaar komen nadat de aangiftegegevens zijn verwerkt in de systemen van de Belastingdienst. Een redelijk compleet beeld hiervan zal naar verwachting in de loop van 2015 beschikbaar komen. Bij een beroep op de verruimde vrijstelling voor schenkingen in het kader van de eigen woning wordt in de aangifte niet uitgevraagd waarvoor de geschonken bedragen specifiek worden gebruikt (bijvoorbeeld voor aflossing van een schuld of voor de aankoop van een woning). Dergelijke informatie over de schenkingen zal dus niet op grond van de aangiftegegevens verstrekt kunnen worden. Voor een indicatief beeld kan ik u wijzen op de inschattingen die vanuit het notariaat op basis van enquêtes naar buiten zijn gebracht.

Vrijstelling schenkbelasting en boeterente banken
In het kader van de tijdelijk verruimde vrijstelling van schenkbelasting voor de eigen woning vragen de leden van de fractie van het CDA of het mogelijk is om een gift van bijvoorbeeld € 60.000 te gebruiken om € 30.000 op de hypotheekschuld af te lossen in 2014 en € 30.000 in januari 2015. Dit is uiteraard mogelijk, maar alleen de eerste € 30.000 is in dat geval volledig vrijgesteld van schenkbelasting (indien aan alle voorwaarden voor de vrijstelling is voldaan). De tijdelijk verruimde vrijstelling geldt alleen voor schenkingen die uiterlijk op 31 december 2014 daadwerkelijk zijn gebruikt voor aflossing van de eigenwoningschuld. Doordat in 2014 een beroep wordt gedaan op de tijdelijk verruimde vrijstelling van schenkbelasting voor schenkingen voor de eigen woning, wordt overigens de mogelijkheid afgesloten om in een volgend kalenderjaar nog gebruik te maken van de verhoogde vrijstelling van schenkbelasting voor schenkingen voor de eigen woning door dezelfde schenker. In beginsel kan namelijk slechts in één kalenderjaar gebruik worden gemaakt van een verhoogde vrijstelling. Dit kan anders zijn in de situatie waarin twee giften worden gedaan die gezamenlijk minder zijn dan € 100.000, waarbij de ene gift in 2013 is gedaan en de andere gift in 2014 plaatsvindt. Hier vragen de leden van de fractie van het CDA ook naar. Afhankelijk van de hoogte van beide giften, is het in deze situatie wel mogelijk om beide giften zonder heffing van schenkbelasting te laten plaatsvinden, mits voor 2013 niet eerder gebruik is gemaakt van de verhoogde vrijstelling. Dit is mogelijk omdat in 2013 nog gebruik kan worden gemaakt van de reguliere verhoogde vrijstelling van schenkbelasting voor schenkingen voor de eigen woning van maximaal        € 51.407. In 2014 kan vervolgens eenmalig gebruik worden gemaakt van de tijdelijke verruiming van deze vrijstelling tot € 100.000 en kan dus maximaal nog € 48.593 belastingvrij worden geschonken. Dit geldt uiteraard slechts indien aan alle voorwaarden voor de vrijstelling is voldaan.

Tevens vragen genoemde leden aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om op deze wijze de boeterente te ontlopen. Dit is afhankelijk van de voorwaarden van de hypotheekverstrekker en staat los van de vrijstelling van schenkbelasting.

Klik hier voor de volledige brief (pdf, 8 pagina’s).

Bron: Rijksoverheid

Rendementsheffing Box 3 blijft intact

De Nederlandse rendementsheffing (Box III) is niet in strijd met het Europees recht noch met door Nederland gesloten internationale verdragen. De rechter mag niet toetsen aan de grondwet. De uitsluiting van verliesverrekening tussen de boxen houdt geen discriminatie naar nationaliteit in volgens het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

Klik hier voor volledige uitspraak.

Bron: Rechtspraak.nl

Wijzigingen belasting 2014

Op 18 december 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2014. Dat betekent dat per 1 januari belastingtarieven wijzigen. In een handzaam overzicht worden de diverse bedragen weergegeven.

Download “Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014” (pdf, 38 pagina’s)

* In 2014 is de AOW-leeftijd 65 jaar en 2 maanden.

* Vanaf 1 januari 2014 is de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk gemaakt. Dat betekent dat vanaf een inkomen van € 19.645 de algemene heffingskorting lager wordt naarmate het belastbare inkomen uit werk en woning stijgt.

* Met ingang van 2014 wordt het tarief waartegen de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning in de vierde belastingschijf kunnen worden afgetrokken elk jaar met 0,5%-punt verlaagd totdat het aftrektarief 38% bedraagt. Het tarief zal echter niet verlaagd worden tot onder het tarief van de derde belastingschijf. In 2014 bedraagt het tarief voor de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning daarom 51,5% voor zover de aftrek plaats zou vinden tegen het tarief van de vierde schijf.

* WOZ percentage: WOZ waarde tussen 75.000 en 1.040.000 is 0,70% (2013: 0,6%)

* KEW/SEW/BEW vrijstelling
• € 36.300 (€ 35.700) bij 15 tot en met 19 jaar premiebetaling;
• € 160.000 (€ 157.000) bij 20 jaar of langer premiebetaling.
De totale vrijstelling kan nooit meer bedragen dan € 160.000 (€ 157.000) per belastingplichtige gedurende zijn leven.

* De jaarruimte bedraagt maximaal € 25.181 (€ 27.618). De reserveringsruimte bedraagt in het jaar van aftrek ten hoogste 15,5% van de premiegrondslag met een maximum van € 6.989 (€ 6.989). Voor belastingplichtigen die bij het begin van het kalenderjaar een leeftijd hebben bereikt van 55 jaar en 2 maanden, wordt het maximumbedrag van € 6.989 verhoogd tot € 13.802 (13.802).

* Er is een fiscaalverzachtende afkoopregeling voor lijfrenteverzekeringen met een waarde in het economische verkeer van maximaal € 4.242 (€ 4.242). De afkoop van een dergelijke ‘kleine lijfrente’ wordt alleen in de heffing van loon- en inkomstenbelasting betrokken. De berekening van de revisierente – die normaliter verschuldigd is – blijft hierbij achterwege.

* De ondernemer die aan het urencriterium voldoet en die bij de aanvang van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, kan bij het bepalen van de in een kalenderjaar genoten winst over dat jaar toevoegen aan de oudedagsreserve. Dit betekent dat hij elk jaar een bepaald bedrag als aftrekpost ten laste van de winst mag brengen. De toevoeging aan de oudedagsreserve over een kalenderjaar bedraagt 10,9 % (12%) van de winst, maar niet meer dan € 9.542 (€ 9.542).

Bron: Rijksoverheid

Maatregelen woningmarkt 2014 aanvaard

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 17 december 2013 na een intensief debat met minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en staatssecretaris Weekers van Financiën het wetsvoorstel Maatregelen Woningmarkt 2014 II aanvaard met 38 stemmen voor (VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP) en 37 tegen (PVV, SP, 50PLUS, OSF, PvdD en GroenLinks). Op grond van dit wetsvoorstel wordt onder meer met ingang van 1 januari 2014 jaarlijks een heffing aan de verhuurders opgelegd. Met het wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan de in het woonakkoord neergelegde afspraken omtrent de verhuurderheffing vanaf het begin van het kalenderjaar 2014.

In het debat werd door woordvoerders van de PvdA, CDA, SP, GroenLinks, PVV, OSF, PvdD en 50PLUS ernstige zorgen geuit over de gevolgen van deze heffing voor de woningmarkt.

Vanwege de oplopende tegenstelling rondom de verhuurdersheffing werd het debat meermaals geschorst en werd er tussentijds een brief van minister Blok aan de leden van Eerste Kamer gestuurd waarin hij een aantal aanpassingen in de wet aankondigde. Blok zegde toe de wet voor begin 2016 fundamenteel te evalueren. Tot die tijd zal nauw worden gemonitord of er aanleiding is om toch tot een investeringsfonds te komen. Wanneer de situatie op de woningmarkt noopt tot aanpassingen in het systeem van de verhuurderheffing, dan zal de minister hiertoe stappen ondernemen. Een verlaging van het tarief van de heffing per 2017 en het opzetten van een investeringsfonds behoren daarbij tot de mogelijkheden. Daarnaast zal de minister voor eind 2014 komen met een uitwerking van de wooncoöperatie, een zelforganisatie van zowel kopers als huurders.

De woordvoerder van de PvdA-fractie Duivesteijn gaf aan dat hij door de tegemoetkomingen van de minister voldoende aanleiding zag om het wetsvoorstel toch te steunen.

Klik hier voor Wet maatregelen woningmarkt 2014 II

Bron: Eerste Kamer

Overzicht wijzigingen pakket Belastingplan 2014

Het pakket belastingplan 2014 is aangenomen door de Tweede Kamer. Staatssecretaris Weekers (Fin) stuurt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2014 naar de Eerste Kamer.

Download “Overzicht wijzigingen pakket Belastingplan 2014” (pdf, 8 pagina’s)

Bron: Rijksoverheid

Belastingaangifte bijna volledig vooraf ingevuld

De fiscus vult de belastingaangifte over 2012 voor ruim 4 miljoen mensen geheel vooraf in. Dat komt door de uitbreiding van de vooraf ingevulde aangifte met bank- en spaargegevens. In totaal moeten ruim 8 miljoen mensen aangifte inkomstenbelasting doen. Bij de helft van hen zal de aangifte nu volledig vooraf ingevuld zijn, bij de andere helft is dit al grotendeels gebeurd. Mensen moeten de aangifte controleren, wijzigen of aanvullen.
Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën roept op om vooral in maart de vooraf ingevulde aangifte (VIA) te gebruiken om fouten te voorkomen. In de praktijk blijkt dat mensen zich vaak vergissen bij het invullen van hun inkomen. Bijvoorbeeld door het bedrag van de AOW op de verkeerde plek neer te zetten. **
Een andere verandering is dat de Belastingdienst door de komst van de vooraf ingevulde aangifte overstapt van een extra controlethema naar meerdere extra service- en controlethema’s. Doel is om mensen vooraf te informeren over veelgemaakte fouten en deze te voorkomen. Of om erop te wijzen dat men juist recht heeft op een belastingvrijstelling. Dit jaar wordt daarom extra aandacht besteed aan het verhogen van de hypotheek, de (on)terechte aftrek van lijfrentepremies, (on)terechte aftrek van zorgkosten en ondersteuning bij het invullen van zogenoemde Duitse rente. De fiscus verstuurt aan mensen uit deze groepen brieven met tekst en uitleg over de juiste wijze van invullen van deze onderwerpen. De aangifte wordt op deze punten extra gecontroleerd.
Mensen die gaan scheiden denken vaak niet meteen aan de mogelijke fiscale consequenties hiervan – Zie ook helpdeskvraag. Er komen dan ook relatief veel fouten en vergissingen in hun aangifte voor. De Belastingdienst zal deze groep de komende jaren extra informatie proberen te bieden.
Vorig jaar startte de Belastingdienst met een proef met het versneld opleggen van de definitieve aanslag. Hierbij krijgen mensen na controle niet langer eerst een voorlopige aanslag, maar direct een definitieve aanslag, zodat ze eerder weten waar ze aan toe zijn. Het streven is om dit jaar enkele miljoenen aanslagen direct versneld op te leggen.
Belastingsoftware buitenlands belastingplichtigen
Het aangifteprogramma 2012 voor buitenlandse belastingplichtigen is tijdelijk van de website verwijderd.
Vanaf 5 maart 2013 kan een verbeterde versie van het programma worden gedownload.
Factsheets:
Bron: Rijksoverheid

Rente restschuld maximaal 5 jaar aftrekbaar/Verlaging maximaal percentage aftrek hypotheekrente

De problemen met restschulden worden gericht aangepakt. De rente betaald op restschulden kan tijdelijk (maximaal 5 jaar) en onder voorwaarden blijven worden afgetrokken.

De gunstige leningsfaciliteit voor starters van de Stichting Volkshuisvesting Nederland zal worden uitgebreid.

Verlaging maximaal aftrekpercentage hypotheekrente
Het maximale aftrekpercentage voor hypotheekrente wordt vanaf 2014 in jaarlijkse stappen van een half procentpunt verlaagd van het tarief in de vierde naar de derde schijf.

Gekoppelde verlaging toptarief/schijflengte (50-50)
De opbrengst van de beperking van het aftrektarief voor hypotheekrente wordt voor 50% teruggesluisd in verlaging van het toptarief en voor 50% via een verlenging van de 3e belastingschijf.

Bron: Rijksoverheid

Citaat uit regeerakkoord:

X. Woningmarkt
De woningmarkt zit op slot. Dat is slecht voor onze economie en buitengewoon belemmerend voor mensen die willen kopen, huren of verhuizen. Door annuïtair aflossen als voorwaarde te stellen voor belastingaftrek bij nieuwe hypotheken en de overdrachtsbelasting structureel te verlagen zijn de eerste belangrijke stappen gezet om de woningmarkt weer in beweging te krijgen. Als sluitstuk scheppen wij een helder en houdbaar kader voor de koop- en de huurmarkt. Zo maken we een einde aan de heersende onzekerheid en brengen we een eerlijke en goedlopende woningmarkt binnen bereik.
Vanwege het grote belang en de grote complexiteit van de hervormingen wordt op het departement van BZK een nieuwe minister voor Wonen en Rijksdienst belast met het woondossier.
• De hypotheekrenteaftrek blijft bestaan om de aanschaf van een eigen woning te stimuleren en wordt als volgt aangepast. Voor bestaande en nieuwe hypothecaire leningen wordt vanaf 2014 het maximale aftrektarief (vierde schijf), in stappen van een half procent per jaar, teruggebracht naar het tarief van de derde schijf. De opbrengst sluizen we jaarlijks budgettair neutraal terug naar de groep die door de maatregel geraakt wordt. Voor de helft door verlaging van het hoogste tarief in de inkomstenbelasting en voor de helft door verlenging van de derde belastingschijf in de inkomstenbelasting. De problemen met restschulden worden gericht aangepakt. De rente betaald op restschulden kan tijdelijk (maximaal 5 jaar) en onder voorwaarden blijven worden afgetrokken. De gunstige leningsfaciliteit voor starters van de Stichting Volkshuisvesting Nederland zal worden uitgebreid.

Weekers oneens met kritiek fiscalisten

De Telegraaf schrijft dat Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën het oneens is met kritiek van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) op zijn plannen voor de hypotheekrenteaftrek.

De NOB had het wetsvoorstel als te complex en in de praktijk niet uitvoerbaar bestempeld. „Het is niet onuitvoerbaar, want dan had ik dit wetsvoorstel niet ingediend”, zei Weekers vrijdag.

Hij beaamt wel dat de regeling „niet enorm eenvoudig” is voor mensen die te maken hebben met zowel een oude als een nieuwe hypotheek, maar daarover kunnen de Nederlandse fiscalisten prima adviseren. „De aankoop van een huis doe je niet tussen de soep en de aardappels.” Voor starters op de woningmarkt is het juist „uitermate simpel”, aldus de VVD-staatssecretaris.

Bestaande hypotheken
Weekers voelt er niets voor om bestaande hypotheken ook aan te pakken, om de ongelijkheid tussen bestaande en nieuwe hypotheken op te heffen.

„Als je mensen met een bestaande hypotheek nu verplicht af te lossen, leidt dat tot problemen. Mensen hebben zich meerjarig financieel vastgelegd en dat past in hun huishoudboekje. Als je daaraan gaat knabbelen, komen mensen in de problemen.”

Bron: De Telegraaf

Nieuw bv-recht gaat in per 1 oktober

Minder eisen oprichting bv, door invoering Flex-BV. De verplichte bankverklaring, accountantscontrole en het startkapitaal van € 18.000 worden afgeschaft. Dit scheelt bedrijven tijd en administratieve kosten.

Eenvoudiger en flexibeler
Per 1 oktober 2012 kunt u gemakkelijker een bv oprichten. Ook heeft u meer mogelijkheden om een bv naar eigen wens in te richten. Onder andere de volgende zaken veranderen:

  • U heeft geen minimum(start)kapitaal van €18.000 meer nodig. Eén eurocent volstaat.
  • De verplichte bankverklaring en de verplichte accountantsverklaring vervallen.
  • U kunt stemrechtloze of winstrechtloze aandelen uitgeven. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij uitgifte van aandelen aan werknemers, familieleden of financiers.
  • U mag besluiten nemen buiten de algemene vergadering om. Op die manier kan de bv sneller handelen.
  • U mag buiten Nederland vergaderen.
  • U kunt zelf kiezen om de overdracht van aandelen wel of niet te beperken.

Een notariële akte van oprichting, met onder meer de statuten van de bv, is nog wel nodig.

Onjuiste melding tweede woning voor risico belastingplichtige

Wie zijn tweede woning niet juist in de aangifte vermeldt, krijgt geen matiging van de verschuldigde heffingsrente. Dat is de uitspraak van Gerechtshof Den Haag.

Een man met een tweede woning in Frankrijk gaf de waarde ervan in zijn aangifte 2007 op in box 3. Bij de rubriek aftrek ter voorkoming van dubbele belasting vult hij de waarde van de woning echter ten onrechte in bij box 1 in plaats van bij box 3. Deze (onjuiste) aangifte leidt tot een vermindering van de voorlopige aanslag en een vergoeding van 330 euro aan heffingsrente.

Bij de definitieve aanslag corrigeert de inspecteur de fout van de woningbezitter en brengt een bedrag van 296 euro aan heffingsrente in rekening. De man stelt dat de heffingsrente op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden verminderd met 96 euro.

Hof Den Haag overweegt dat het niet op de juiste plaats in de aangifte vermelden van de woning in Frankrijk in de risicosfeer van de belastingplichtige ligt. Het hof ziet daarom geen aanleiding om de verschuldigde heffingsrente op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel te matigen. De inspecteur is bij het opleggen van een voorlopige aanslag, gelet op het massale proces van verwerking van voorlopige aanslagen, niet verplicht om de juistheid van iedere aangifte te controleren, aldus het hof. De inspecteur handelde in dit geval dus niet onzorgvuldig bij een geautomatiseerde verwerking van de gegevens in de aangifte.

Daarbij komt nog dat de woningeigenaar ongeveer een maand na het doen van de aangifte 2007 en ruim voor het opleggen van de voorlopige aanslag voor dat jaar, een brief van de inspecteur heeft gekregen over de aangifte 2006 waarin hem wordt uitgelegd hoe hij de woning in Frankrijk in de aangifte moet verwerken. Het had op de weg van de man gelegen om naar aanleiding van die brief de aangifte voor het jaar 2007 te corrigeren dan wel aan te vullen.

Bron: PleinPlus, 10-08-2012

Vragen en antwoorden over de BTW verhoging per 1 oktober

Met de vragen 7 tot en met 12 worden bondige antwoorden gegeven over de ‘Overgangsregeling nieuwbouwwoningen’

7. Overgangsregeling voor aangekochte nieuwbouwwoningen. Wat wordt bedoeld met “een gesloten overeenkomst”? 

Indien nog opschortende voorwaarden gelden valt deze overeenkomst dan wel al onder de werking van de overgangsregeling of pas vanaf het moment dat de opschortende voorwaarden zijn uitgewerkt?
Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere een verbintenis aangaan (artikel 6:213 van het Burgerlijk Wetboek). Van belang is dat de (koop/aannemings)overeenkomst vóór 28 april 2012 is gesloten. Niet van belang is of er opschortende dan wel ontbindende voorwaarden zijn opgenomen in deze overeenkomst.

8. Hoe zit het met gemengde objecten (woning versus bedrijfsgedeelte)? Geldt de overgangsregeling voor aangekochte nieuwbouwwoningen alleen voor het
woongedeelte en niet voor het bedrijfsgedeelte?

Panden die deels als woning en deels als bedrijfspand worden gebruikt (bijvoorbeeld woon/winkelpanden) mogen in hun geheel als woning worden aangemerkt. Daarbij geldt de voorwaarde dat die panden voor meer dan 50% voor particuliere bewoning worden gebruikt. Bij een percentage van 50% of minder mag het deel dat voor particuliere bewoning wordt gebruikt voor de toepassing van het tarief worden afgesplitst. In dit laatste geval is de overgangsregeling alleen van toepassing op het woongedeelte.

9. Worden er eisen gesteld aan de verkrijger van de woning? (particulier?)
Nee, er worden geen eisen gesteld aan de verkrijger van de woning.

10. Hoe dient men te handelen bij de overgangsregelingen voor onroerende zaken en aangekochte nieuwbouwwoningen bij meerwerk?
Meerwerk
In het kader van de uitvoering van een koop/aanneemovereenkomst is het vaak mogelijk zgn. meerwerk te laten uitvoeren. Veel koop/aanneemovereenkomsten bepalen terzake dat de opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht tot meerwerk direct een bedrag moet betalen ter grootte van een bepaald percentage, bijvoorbeeld 50%, van de vergoeding voor dat meerwerk.
Overgangsregeling onroerende zaken
Als de opdracht tot het verrichten van het hier bedoelde meerwerk wordt verstrekt vóór 1 oktober 2012, kan het daarbij direct te betalen bedrag worden beschouwd als een op dat tijdstip vervallen termijn. Daarvoor geldt dan dus het 19% tarief.

Overgangsregeling nieuwbouwwoningen
Als de opdracht tot het verrichten van het hier bedoelde meerwerk is verstrekt vóór 28 april 2012 (dus als onderdeel van de koop/aanneemovereenkomst voor de bouw van een nieuwbouwwoning) en de betaling daarvan in één of meer termijnen gedaan wordt vóór 1 oktober 2013 geldt het 19% tarief.

11. Een particulier heeft vóór 28 april 2012 een bouwkavel gekocht. Er is (nog) geen aannemingsovereenkomst overeengekomen voor de bouw van een
nieuwbouwwoning. Is de overgangsregeling voor aangekochte nieuwbouwwoningen ook van toepassing op de aankoop van een bouwkavel?

Nee, de overgangsregeling geldt niet. De overgangsregeling voor aangekochte nieuwbouwwoningen is slechts van toepassing als een ondernemer ingevolge een vóór 28 april 2012 gesloten koop/aannemingsovereenkomst ná 30 september 2012 een woning levert. De datum van 28 april 2012 is in die zin een fatale termijn. Als er vóór die datum geen koop/aannemingsovereenkomst is gesloten voor de bouw van een nieuwbouwwoning is de overgangsregeling niet van toepassing.

12. Geldt de overgangsregeling voor onroerende zaken ook voor apart overeengekomen verbouwingen (zoals het plaatsen van een keuken of badkamer) waarbij de vergoeding vervalt in termijnen naarmate de verbouwing vordert?
Ja, de overgangsregeling voor onroerende zaken geldt ook voor apart overeengekomen verbouwingen waarbij de vergoeding vervalt in termijnen naarmate de verbouwing vordert. Dit geldt echter niet voor diensten bestaande in het verrichten van onderhouds- of herstelwerkzaamheden. Als zodanig zijn in dit verband aan te merken werkzaamheden die (vrijwel) uitsluitend gericht zijn op de instandhouding van de zaak, zoals het vervangen van kozijnen of dakgoten en het vernieuwen van dakbedekking. Van verbouwing is slechts sprake, als de werkzaamheden gericht zijn op een verandering van de inrichting, de aard of de omvang van de zaak. Dat is bij woningen bijvoorbeeld het geval bij veranderingen aan/het plaatsen van keukens en badkamers, het aanbouwen van een serre en het aanbrengen van een dakkapel. Ingeval in het kader van de uitvoering van een en hetzelfde contract naast verbouwingswerkzaamheden tevens werkzaamheden worden verricht die van
belang zijn voor de instandhouding van de zaak, zodat het contract in zoverre mede een element van onderhoud of herstel in zich draagt, is niettemin het geheel aan te merken als verbouwing, mits de werkzaamheden als geheel niet (vrijwel) uitsluitend gericht zijn op de instandhouding van de zaak. Er behoeft alsdan geen splitsing te worden gemaakt: de overgangsregeling kan worden toegepast op de verbouwing als geheel. Daarbij wordt aangenomen dat de ondernemer dan ook het 19%-tarief berekent aan de klant.

VVD wil aftrek hypotheekrente beperken

De VVD pakt de aftrek van de hypotheekrente fors aan. De partij wil dat de de hypotheekrente voor nieuwe hypotheken vanaf 2013 alleen nog aftrekbaar is als je aflost. Mensen die een nieuwe hypotheek afsluiten kunnen gedurende de looptijd elk jaar minder aftrekken.

De plannen rond de hypotheekrenteaftrek komen grotendeels overeen met de afspraken die gemaakt zijn in het Lenteakkoord. Wel komt de partij met verzachtende maatregelen. Zo wordt de overdrachtsbelasting bij de aankoop van een eerste huis afgeschaft. Ook komt er meer ruimte om belastingvrije schenkingen te doen voor de aankoop van een woning. Kopers moeten weer meer kunnen lenen dan de waarde van hun huis.

Bij de verkiezingen van 2010 beloofde Rutte nog dat de hypotheekrente niet beperkt zou worden.

Bron: NRC.nl

Kamer stemt in met fiscale maatregelen begrotingsakkoord

De Tweede Kamer heeft eind vorige week ingestemd met de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 van de gelegenheidscoalitie van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie.

Het algemene btw-tarief gaat per 1 oktober 2012 met 2 procentpunt omhoog naar 21 procent, met de overgangsregeling komt voor nieuwbouwwoningen die zijn gekocht vóór 28 april 2012 met een opleveringsdatum nà 30 september 2012.  Daarnaast blijft de overdrachtsbelasting structureel op het niveau van 2 procent. Ook bevat het wetsvoorstel een vergroeningspakket, een aanpassing van de aftrek van deelnemingsrente, een wijziging van de alcohol- en tabaksaccijns en een verlaging van het btw-tarief voor kunsten naar 6 procent.
Andere fiscale maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013, zoals de verdubbeling van de bankenbelasting en de aanscherping van het Witteveenkader, zijn in andere wetsvoorstellen opgenomen. De Tweede Kamer is ook hiermee inmiddels akkoord. De fiscale maatregelen in het kader van de hervorming van de woningmarkt en het afschaffen van de onbelaste kilometervergoeding voor woon-werkverkeer, worden uitgewerkt in het pakket Belastingplan 2013, dat op Prinsjesdag wordt ingediend.

Bron: Rijksoverheid, 25-06-2012

VEH: verhoging BTW probleem voor nieuwbouwkopers

Vereniging Eigen Huis (VEH) wil dat het kabinet het hogere BTW-tarief pas in laat gaan voor nieuwbouwcontracten die ná 27 april 2012 zijn gesloten. Kopers die vóór deze datum het contract van hun nieuwbouwwoning hebben getekend, konden onmogelijk rekening houden met deze belastingverhoging.

Wie het contract voor de bouw van een nieuwbouwwoning heeft getekend, betaalt volgens de plannen van het kabinet tot 1 oktober 19% BTW over in rekening gebrachte bouwtermijnen, daarna gaat het tarief omhoog naar 21%. Deze regeling zal de koper ook op extra kosten jagen als de bouw van de woning wordt opgeschort of vertraagd omdat de verkoopperiode wordt verlengd of de bouwer failliet gaat.
VEH verwacht dat kopers hierdoor in financiële problemen dreigen te komen. Lang niet iedere koper heeft de financiële ruimte om de hogere verschuldigde BTW te betalen en deze kosten kunnen door de strengere hypotheeknormen vaak niet bij de bank worden bijgeleend, aldus de vereniging. Bij een nieuwbouwwoning gaat het al snel om duizenden euro’s extra.
Vereniging Eigen Huis pleit voor een betere regeling waarbij de contractdatum bepalend is voor de hoogte van het BTW-tarief. Als het nieuwbouwcontract, de zogeheten koop-aannemingsovereenkomst, is getekend voordat de BTW-verhoging op 27 april bekend werd moet de koper niet meer dan 19% BTW over het hele bedrag hoeven te betalen.

Bron: VEH, 14-06-2012

PvdA wil ook aftrek van bestaande hypotheken beperken

De PvdA heeft in het nieuwe verkiezingsprogramma het plan om de hypotheekrenteaftrek voor bestaande en nieuwe hypotheken te beperken, gehandhaafd.

In haar verkiezingsprogramma draait de PvdA een aantal maatregelen uit het begrotingsakkoord terug, zoals de verhoging van de btw en het schrappen van de onbelaste reiskostenvergoeding. De PvdA wil de AOW-leeftijd op een andere manier tot 67 jaar verhogen dan werkgevers en vakbeweging in het pensioenakkoord hadden afgesproken. In de PvdA-plannen gaat de leeftijdsgrens in 2017, 2020 en 2022 steeds met een half jaar omhoog om uiteindelijk in 2025 op 67 jaar uit te komen.
Voor de hypotheekrenteaftrek kiest de PvdA voor de variant waarbij het aftrekbare percentage voor de inkomstenbelasting in 30 jaar beperkt wordt van maximaal 52 procent tot maximaal 30 procent. Dit moet gelden voor alle hypotheken, dus ook lopende contracten. De overdrachtsbelasting wordt geheel afgeschaft en er komen speciale regelingen voor starters.

Bron: ANP, 08-06-2012