Overzicht belangrijkste fiscale maatregelen Catshuisberaad

In een bijlage bij de aanbiedingsbrief aan koningin Beatrix inzake het ontslag van het kabinet is een overzicht opgenomen van de voorgenomen maatregelen uit het Catshuisberaad.Fintool geeft u een overzicht van de meest relevante maatregelen voor uw adviespraktijk en van enkele algemene maatregelen met betrekking tot BTW en Accijns.

AOW naar 66 jaar in 2015; maatregel rekenrente.
De AOW leeftijd wordt versneld verhoogd naar 66 in 2015 (opbrengst € 600 miljoen). Bovendien zal het kabinet een voorstel doen om de AOW leeftijd op den duur te koppelen aan de levensverwachting. Een overgangsregeling kan de omvang van de inkomensgevolgen beperken. De overgangsregeling geldt voor mensen die weinig tijd hebben om zich op de wijziging voor te bereiden en die weinig mogelijkheden hebben om het verlies te compenseren door te werken of te sparen.

Beperken budget vitaliteitspakket:
Het beschikbare budget voor de extra “doorwerkbonussen” wordt beëindigd. Tevens zal het beschikbare budget voor “mobiliteit” na 2013 niet verder toenemen. De regelingen voor arbeidsgehandicapten, vitaliteitsparen, loopbaan en scholing worden ontzien.

Verlagen overdrachtsbelasting:
De overdrachtsbelasting voor woningen blijft structureel op 2% gehandhaafd. Dit kost 1,2 miljard in de periode 2013-2015 en 1,5 miljard structureel. Ter dekking wordt de onbelaste reiskostenvergoeding afgeschaft.

Overige opbrengst onbelaste reiskostenvergoeding:
De onbelaste reiskostenvergoeding (19 cent per kilometer of de werkelijke kosten bij openbaar vervoer) wordt volledig afgeschaft. Hierbij vervalt voor de leaseauto de huidige vrijstelling van de bijtelling voor auto’s die voor minder dan 500 km privé worden gebruikt (deze vrijstelling wordt vanwege lopende contracten in 4 jaar afgebouwd). De bestelauto wordt scherper gedefinieerd, om overloopeffecten te beperken. Tegelijkertijd wordt het daadwerkelijke beslag van de zakelijke kilometers in de werkkostenregeling (auto en OV) ondergebracht (een bedrag van € 600 miljoen). Hieruit kunnen werkgevers de zakelijke kilometers blijven vergoeden.

Fiscale behandeling eigen woning:
1. Vanaf 1 januari 2013 is voor nieuwe hypotheken de betaalde rente alleen aftrekbaar als het een lening betreft, die gedurende looptijd volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost (opbrengst 3,4 miljard).
De KEW blijft gehandhaafd voor bestaande gevallen.

2. De hypotheekrenteaftrek blijft ongewijzigd voor bestaande gevallen. Eerbiedigende werking wordt als wettelijke norm vastgelegd: fiscale spelregels die gelden op het moment van het aangaan van de hypotheek, worden tijdens de gehele looptijd van de hypotheek gerespecteerd.

3. De aflosperiode met renteaftrek wordt voor nieuwe gevallen verlengd naar 35 jaar. Dit heeft een drukkend effect op de maandlasten. Om met name starters tegemoet te komen en de tijd te geven om vermogen op te bouwen wordt –naast het verlengen van de looptijd naar 35 jaar- de Loan To Value (bepalend voor de omvang van de hypotheek ten opzichte van huiswaarde) in een geleidelijk tempo afgebouwd. Deze wordt vanaf 2015 in zes jaarlijkse stappen van 1% verlaagd van 106% naar 100% (opbrengst 0,4 miljard).

4. Conform de gedragscode Hypothecaire Financieringen wordt het mogelijk ten behoeve van waardevermeerderende (en/of duurzame) investeringen in het eigen huis dit te verhogen tot 106% (“explainregeling”). Bij energiebesparende voorzieningen mag ook worden afgeweken van de inkomensnorm.

5. Extra aflossen van bestaande hypotheken wordt gestimuleerd. Met banken wordt een convenant gesloten om de boetevrije aflossingsmogelijkheid van hypotheken te verhogen van 10% naar 20% per jaar.

6. De schenkingsfaciliteit gericht op schuldaflossing eigen huis wordt uitgebreid van 50.000 euro naar 100.000 en de leeftijdsgrens voor de ontvangende partij wordt verhoogd naar 45 jaar.

7. De mogelijkheid van dubbele hypotheekrenteaftrek voor een voormalige woning die nog te koop staat, wordt in 2013 gehandhaafd. 

Grondslagverbreding IB/VPB, invoering winstbox IB:
De invoering van de winstbox in de IB per 1-1-2015 wordt voorbereid. Daartoe wordt eerst een grondslagverbreding (schrappen fiscale aftrekmogelijkheden) voor het bedrijfsleven uitgevoerd. Per saldo vindt lastenverzwaring plaats van 350 miljoen (60% uit zelfstandigenaftrek en startersaftrek; 40% uit de afschaffing/vermindering van de VAMIL, KIA, EIA en de MIA).

Terugsluis bedrijfsleven: Europeseco-financiering / lager tarief VPB:
De grondslagverbreding wordt (vanaf 2014 voor de helft en vanaf 2016 geheel) teruggesluisd voor Europese co-financiering. Wanneer deze middelen niet op deze manier tot besteding kunnen komen, dan wordt het VPB tarief verlaagd. De aftrek deelnemingsrente bedrijven wordt beperkt met € 150 miljoen, om excessief gebruik te voorkomen. Bij de opbrengst wordt rekening gehouden met de € 59 miljoen (2013), die nodig is geweest voor de dekking van de incidentele verlaging van de overdrachtsbelasting.

Verdubbelen bankenbelasting:
De opbrengst van de bankenbelasting wordt verdubbeld per 2012 en wordt gebruikt om het EMU-saldo te verbeteren. De helft van de opbrengst is in 2012 al gebruikt voor het dekken van de verlaging van de overdrachtsbelasting.

Afschaffen rode diesel:
De vrijstelling voor rode diesel wordt in twee stappen afgeschaft vanaf 2013.

BTW verhogen per 1-10-2012:
Het tarief BTW-laag wordt per 1-10-2012 verhoogd met 1% en het tarief BTW-algemeen gelijktijdig met 2%. Per 2014 wordt de halve opbrengst daarvan gebruikt om de tarieven van de inkomstenbelasting te verlagen, vanaf 2015 het hele bedrag.

Aftoppen Witteveenkader op >3 x modaal:
Het Witteveenkader wordt afgetopt voor pensioenen die hoger liggen dan 3 x modaal. Dit betekent dat niet langer fiscaal gefaciliteerd kan worden gespaard voor een aanvullend pensioen vanaf dit inkomensniveau, of voor een gelijkwaardig alternatief met eenzelfde budgettaire opbrengst. De opbrengst is inclusief verlaging maximumpremiegrondslag voor de derde pijler. Invoering in 2014 is haalbaar als de wetswijziging spoedig door het parlement wordt aanvaard.

Tabaksaccijns:
De accijns op een pakje sigaretten en shag gaat per 1-1-2013 met 0,20 cent omhoog. De opbrengst is 180 miljoen.

BTW op niet BIG-geregistreerden:
De BTW vrijstelling voor gezondheidszorg wordt beperkt tot die gezondheidskundige diensten die worden uitgevoerd door een BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg).

Bron: Fintool