Informatie over banksparen

Je hebt de term ‘banksparen’ waarschijnlijk al meerdere keren gehoord. Maar wat is banksparen nu precies?

Banksparen is een spaarvorm die is geïntroduceerd als tegenhanger van de levensverzekering. Daarmee is het in vergelijking met andere spaarvormen een relatief jonge spaarvorm in Nederland.  In 2006 kende Nederland de zogenaamde woekerpolis affaire. Tijdens deze periode was er een sterke behoefte aan een nieuw, goedkoop en vooral transparant product waarmee men onder dezelfde fiscale voorwaarden en voordelen kon sparen voor de aflossing van een hypotheek en voor een aanvulling op het pensioen. Tot 2008 wat dit eigenlijk alleen mogelijk bij een verzekeraar via een zogenaamde levensverzekering (spaar- of beleggingsverzekering).

Een bankspaarhypotheek is een hypotheek waarbij je kunt sparen voor de aflossing van je hypotheek op een gekoppelde bankspaarrekening. Aan het eind van de looptijd los je de hypotheek af met het gespaarde saldo op jouw bankspaarrekening. De bankspaarhypotheek is risicomijdend en omdat je pas aan het eind van de looptijd aflost, behoud je de optimale hypotheekrente aftrek. Hieronder lees je alle informatie over wat het banksparen is en aan welke voorwaarden moet worden voldaan wil je gebruik maken van de fiscale voordelen van banksparen.

Een bankspaarhypotheek is een combinatie van een hypotheeklening en een geblokkeerde rekening (oftewel: vermogensopbouw). De bankspaarhypotheek bevat standaard géén aanvullende overlijdensrisicoverzekering. Op het moment dat je een aanvullende overlijdensrisicodekking zou willen, moet je dit los van de bankspaarhypotheek regelen. Op de geblokkeerde rekening wordt periodiek geld gestort dat aangewend dient te worden voor de aflossing van de hypotheeklening. Hierbij kan er een keuze gemaakt worden voor:

 1. een spaarvariant (de Spaarrekening Eigen Woning) en;
 2. een beleggingsvariant (Beleggingsrekening Eigen Woning).

Spaarrekening Eigen Woning (SEW)

De Spaarrekening Eigen Woning (SEW) is een geblokkeerde spaarrekening waarop regelmatig geld gestort wordt dat uiteindelijk gebruikt moet worden om een een hypotheekschuld af te lossen. De rente die je ontvangt op de spaarrekening, zal normaal gesproken gelijk zijn aan de hypotheekrente die je over de (bankspaar)hypotheek moet betalen. De SEW kent hierdoor een gegarandeerd eindkapitaal. Door dit gegarandeerde eindkapitaal heeft een eventuele stijging van de hypotheekrenten altijd direct een daling van de inleg tot gevolg. De SEW lijkt qua opzet sterk op de spaarhypotheek. Er zijn echter ook belangrijke verschillen.

Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW)

De Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW) wordt ook wel het Beleggingsrecht Eigen Woning genoemd. De BEW is een geblokkeerde beleggingsrekening waarop regelmatig geld gestort wordt dat net zoals de Spaarrekening Eigen Woning gebruikt moet worden voor de aflossing van de hypotheek. Het verschil met de SEW is dat het ingelegde vermogen wordt belegd in plaats van gespaard. Meestal wordt er belegd in beleggingsfondsen. Hierbij kun je vaak kiezen tussen een aantal verschillende risicoprofielen, variërend van risicoloos tot risicovol. Een kenmerk van beleggen is dat het rendement nooit 100 procent zeker is. Het is bij een BEW daarom altijd de vraag of het kapitaal op de einddatum voldoende zal blijken te zijn om de hypotheeklening daadwerkelijk af te kunnen lossen.

Regels en voorwaarden van de SEW en BEW

Je hoeft het opgebouwde vermogen bij banksparen gedurende de looptijd niet in Box 3 op te nemen. Hiermee ontstaat dus een mogelijk belastingvoordeel. De uiteindelijke uitkering kan vaak ook belastingvrij gebruikt worden voor de aflossing van de hypotheek. Maar om deze belastingvoordelen te krijgen, moet er wel aan een aantal voorwaarden en regels worden voldaan. De voorwaarden en regels op een rij:

Regels en voorwaarden voor het opzetten van een SEW/BEW

 • Je moet de SEW onderbrengen bij een bank of beleggingsinstelling die in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft) mag optreden als aanbieder;
 • Er moet sprake zijn van een eigen woning: deze eigen woning moet eigendom van de rekeninghouder zijn;
 • De rekeninghouder moet een eigen woning schuld hebben;
 • De rekening moet geblokkeerd zijn. Deze blokkade dient in de rekeningovereenkomst vermeld te staan;
 • De rekening mag alleen geblokkeerd worden voor het aflossen van de eigen woning schuld;
  • de rekening mag dus maar 1 keer gedeblokkeerd worden. De rendementen die tussentijds behaald worden moeten op de rekening bijgeschreven worden.

Regels en voorwaarden in verband met de vrijstelling bij uitkeren

 • Je moet de geblokkeerde rekening bij leven gedurende minimaal 15 jaar in stand houden;
  • bij een looptijd tussen de 15 en 20 jaar geldt een belastingvrije uitkering van €34.900,- (2012). Bij een inlegperiode van 20 jaar of meer, geldt een vrijstelling van €154.000,- (2012). De genoemde vrijstellingen gelden niet per product maar per persoon. Iedere belastingplichtige kan dus in zijn leven maximaal €154.000,- belastingvrij ontvangen.
  • bij overlijden wordt de rekening gedeblokkeerd. De vrijstelling is in dit geval ook van toepassing, ook al is er nog niet voldaan aan de bovenvermelde looptijd;
 • de inleg op de rekening moet voldoen aan de bandbreedte eis;
  • de hoogste inleg mag nooit meer bedragen hebben dan het tienvoud van de laagste inleg. Het is niet mogelijk om tijdelijk te stoppen met inleggen.
 • de vrijstelling kan nooit hoger zijn dan de met het opgebouwde vermogen af te lossen hypotheekbedrag;

Op het moment dat niet aan alle regels wordt voldaan, verhuist de spaarrekening of beleggingsrekening automatisch van box 1 naar box 3. Zo verlies je dus ook de grote fiscale (en uiteindelijk dus financiële) voordelen.