Akkoord 2012 zorg

In de zorg heeft het Lente-akkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie de volgende gevolgen:

 • De rollator verdwijnt uit het basispakket.
 • Voor gehoortoestellen moet een eigen bijdrage van 25 procent worden betaald. Er wordt duidelijk omschreven wanneer mensen er aanspraak op kunnen maken.
 • Patiënten moeten een eigen bijdrage van 7,50 euro per ligdag gaan betalen voor het verblijf in instellingen voor specialistische medische zorg. Dat geldt als compensatie voor de voeding- en verblijfskosten.
 • Het eigen risico wordt verhoogd naar 350 euro, er vindt wel compensatie plaats via de zorgtoeslag voor de lage inkomens.
 • Er komt een onderzoek naar de norminkomens voor medisch specialisten. Met als inzet om deze te verlagen.
 • Het vermogen gaat een grotere rol spelen bij de hoogte van de eigen bijdrage in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De vermogensinkomensbijtelling gaat omhoog van 8 naar 12 procent.
 • Mensen in de AWBZ die relatief weinig zorg nodig hebben zullen minder snel in een instelling geplaatst worden en sneller thuis zorg krijgen.
 • Er moet een bestuurlijk akkoord komen met de partijen in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) om een forse besparing te realiseren.
 • De groeiruimte van de ABWZ wordt verlaagd en afhankelijk van de demografische ontwikkelingen.
 • De maximumtarieven die kaakchirurgen kunnen declareren worden bijgesteld.
 • De vergoeding van de vervoerskosten voor instellingen gaat omlaag. De tarieven voor het vervoer van en naar instellingen voor dagbesteding en behandeling in groepsverband worden op gelijke hoogte gebracht.
 • De voorgenomen bezuinigingen op het persoonsgebonden budget (pgb) worden verzacht.
 • De maatregel uit het regeer- en gedoogakkoord om een eigen bijdrage in de GGZ in te voeren wordt gedeeltelijk teruggedraaid.
 • Er is vanaf 2013 honderd miljoen per jaar beschikbaar voor preventie en palliatieve zorg.